O Fundacji

Historia i cele

Fundacja Golden Tulip powstała w 2009 r. z inicjatywy właścicieli FM GROUP, dla których działalność społeczna jest równie ważna jak działalność biznesowa.
Jako organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000343005 Fundacja Golden Tulip może być beneficjentem 1% podatku  dochodowego i jest wiarygodnym partnerem dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Celem Fundacji jest niesienie pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w kraju i zagranicą, a także organizowanie i wspieranie działalności dobroczynnej, m.in. w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, sportu, wypoczynku i pomocy społecznej, na terenie Polski. We wszystkich swoich działaniach, zarówno globalnych, jak i lokalnych, Fundacja ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, domami dziecka, stowarzyszeniami i fundacjami. Beneficjentami działań Fundacji są głównie dzieci i młodzież.